“Preduzetništvom do samostalnosti” projekat koji je realizovan tokom 2021. godine. Program koji ima za cilj da podigne nivo svesti kod devojaka i žena o probelmu ekonomskog nasilja i stvaranje uslova za njihovo osamostaljivanje i ekonomsko osnaživanje koja vodi do ekonomske samostalnosti kroz zapošljavanje ili samostalno započinjanje preduzetničkih poduhvata. Program je sastavljen iz dve komponente, prva podrazumeva tradicionalne treninge kroz koje će učesnice proći dok druga komponenta podrazumeva izradu onlajn platforme koja bi bila dostupna svim korisnicama koje iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti da prisustvuju tradiocionalnim treninzima. Projekat je realizovan uz podršku Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

„Jačanje socijalnih veština za zapošljavanje i razvoj karijere“- koji je realizovan septembar 2009- mart 2010. na teritoriji grada novog sada sa maturantima srednjih stručnih škola u cilju pripreme za izlazak na tržište rada. Projekat obuhvata treninge srednjoškolaca iz sledećih oblasti: trgovina ljudima, pisanj biografije, propratnog pisma, veštine komunikacije i prezentacije, nasilja na poslu- mobing, upravljanje stresom i motibaciju postavljanjem ciljeva. Projekat je podržalo Ministartsvo omladine i sporta u sklopu realizacije akcionog plana Strategije za mlade. Treninge je pohađalo 50 maturanata i maturantkinja, uz prisustvo mentora i trenera posle su svoja znanja i iskustva sa treninga prenosili svojim vršnjacima na časovima građanskog vaspitanja i časovima odeljenske zajednice. U projektu je indirektno učestvovalo 600 maturanata koji su posredstvom svojih vršnjačkih edukatora bili upoznati sa projetom, svaki indirektni učesnik je dobio priručnik sa temam koje su obrađene tokom treninga na projektu.

“Osnaživanje učenica koja upisuju tradicionalno muška zanimanja”, implementiran tokom  2010 i 2011. , sastojao se od niza radionica i treninga koji bi doprineli smanjenju nivoa nezaposlenosti učenica koje završavaju tzv “muške” srednje škole. projekat je finansijski podržan od strane swiss labour asisstance dve godine uzastopno. u projektu je direktno učestvovalo do sada 150 učenice koje upisuju tradiocionalno muška zanimanja poput električara, mehaničara, mašinska zanimanja i sl, kao i devojaka iz ruralnih područja AP Vojvodine. Swiss Labour Assistance je podržala ovaj projekat.

“Trening za devojke” realizovan u julu 2011. godine za devojke iz ruralnih područja AP Vojvodine koje prvi put traže zaposlenje. Tokom trajanja treninga učesnice su učile kako napisati CV, propratno pismo, kako se pripremiti za intervju, na koji način se nositi sa stresom, kako asertivno komunicirati i kako se zaštiti od trgovine ljudima u procesu traženja zaposlenja. Poslednjeg dana treninga učesnice treninga sui male priliku da slušaju prezentacije Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavane i ravnopravnost polova, sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije i sekcije mladih Sindikata Nezavisnost, kao i učestvuju u panel diskusiji. Pored treninga realizovano je i CAWI istraživanje na uzorku od 324 mladih koje je pokazalo da je 35% mladih koristilo usluge karijernog savetovanja i treninga koje pružaju NVO, 25% je koristilo usluge Nacionalne službe za zapošljavanje, a 20% nije uopšte koristilo. Na pitanje koliko su puta aplicirali za posao u poslednjih godinu dana, najčešće dobijen odgovor je 5 puta, dok je najčešći odgovor na pitanje koliko su razgovora za posao imali u poslednjih godinu dana dva puta. 69,87% mladih u istraživanju je navelo da nije spremno putovati dalje od 50km od mesta stanovanja na posao. Projekat je podržan od strane Solidar Suisse.

“Jačanje socijalnih veština za zapošljavanje i razvoj karijere” realizovan tokom 2012. godine. Projekat je nastavak predhodnog projekta “Trening za devojke”. Tokom projekta planirana su dva treninga za devojke koje prvi put traže zaposlenje, kao i trening kreiranja biznis plana za devojke koje žele same da pokrenu svoj posao. U saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine planirano je istraživanje o gapu između potreba poslodavaca i obrazovnog sistema u pojedinim delatnostima koje su najzastupljenije na području AP Vojvodine. Kao saradnici na projektu ove godine učestvuju: Pokrajinski seketarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije, sekcija mladih Sindikata Nezavisnost, Unija poslodavaca Vojvodine. Projekat je podržan od strane Solidar Suisse.

“Unapređenje kapaciteta srednjoškolskih ustanova za karijerno savetovanje” realizovan tokom 2013 godine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Unijom poslodavaca Vojvodine sprovodi projekat ”Unapređenje kapaciteta srednjoškolskih ustanova za karijerno savetovanje”, projekat sa ciljem stvaranja održivog sistema prvog informisanja mladih o tržištu rada.
Cilj projekta je unapređenje znanja i veština nastavnog osoblja, pedagoga i psihologa koji su u direktnom kontaktu sa učenicima u srednjim školama, a sa ciljem stvaranja održivog sistema prvog informisanja mladih o tržištu rada. Rezultat projekta biće Priručnik koji će sadržati relevantne podatke o trenutnom stanju, realnim potrebama učenika i tržišta rada. Priručnik će biti korišćen u svrhu uvođenja jedinstvene usluge karijernog informisanja i savetovanja u srednjim školama u Vojvodini. Projekat je podržan od strane Solidar Suisse.

“Karijerno savetovanje i rodna ravnopravnost mladih u srednjoškolskim ustanovama“ realizovan tokom 2014. godine na teritoriji Autonomna pokrajina Vojvodina uključujući sledeće gradove/opštine: Novi Sad, Srbobran, Ruma, Zrenjanin, Bačka Palanka. Opšti cilj projekta jeunapređenje kapaciteta zaposlenih u srednjoškolskim ustanovama za karijerno savetovanje mladih kako bi se omogućila njihova lakša integracija i osigurala ravnopravnost na tržištu rada. Oslanjajući se na dosadašnje rezultate u oblasti karijernog savetovanja i partnerstava ostvarenih sa nastavnim i nenastavnim osobljem u srednjim stručnim školama u Vojvodini, NVO Kocka, u saradnji sa partnerskim organizacijama, teži da unapredi znanje i veštine zaposlenih angažovanih u timovima za karijerno savetovanje u ovim obrazovnim ustanovama. Preko 400 učenika koji su prošli edukacije iz oblasti rodne ravnopravnosti pri planiranju karijere; izrađeno preko 400 ličnih planova karijere, održana završna konferencija projekta, održane dve akreditovane obuke za nastavnike sa po 20 učesnika i jedna diskusiona grupa. Projekat realizovan u partnerstvu sa: Nacionalnom službom za zapošljavanje, Unijom poslodavaca Vojvodine, Savezom samostalnih sindikata grada Novog Sada. Projekat je podržan od strane Solidar Suisse.

 

„Unapređenje kvalitete usluge karijernog savetovanja u srednjoškolskim ustanovama“ realizovan je tokom 2015. godine kao nastavak projekta “Karijerno savetovanje i rodna ravnopravnost mladih u srednjoškolskim ustanovama“ koji je uspešno realizovan tokom 2014. godine. Opšti cilj je bio kreiranje održivog sistema karijernog savetovanja u srednjoškolskim ustanovama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Projekat je podržan od strane Solidar Suisse i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje propise, upravu i nacionalne manjine.

„Uspostavljanje sistema praćenja karijere učenika nakon završetka srednje škole“ realizovan je tokom 2016. godine. Opšti cilj projekta je unapređenje održivosti programa karijernog savetovanja i vođenja kroz uspostavljanje sistema praćenja karijere učenika nakon završetka srednje škole. Tokom projekta je: Izrađen model praćenja karijera učenika, održan trening za 16 zaposlenih u srednjoškolskim ustanovama radi unapredjenja znanja i veština za uvođenje modela, 13 srednjoškolskih ustanova uspostavilo praksu praćenja karijere učenika kroz mentoring program i održan stručni skup o mogućnostima  unapređenju karijernog savetovanja kroz praćenje karijere bivših učenika – učešće 30 osoba. Projekat je podržan od strane Solidar Suisse.