Projekat „Nauči da prepoznaš“ realizovan od decembra 2008. do maja 2009. u cilju povećanja nivoa svesti o problem trgovine ljudima i identifikovanja nivoa upoznatosti sa problemom trgovine ljudima učenika i učenica završnih razreda srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine.  Tokom trajanja projekta realizovane su 32 radionice na temu trgovine ljudima kroz koje je prošlo 645 učenika i učenica završnih razreda srednjih škola. Projekat je realizovan zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju; uz preporuku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje o važnosti realizacije preventivno-edukativnih programa o trgovini ljudima.

„Mapiranje slučajeva trgovine ljudima i nivoa upoznatosti sa problemom trgovine ljudima“ novembar 2008. – april 2009. realizovano je istraživanje u kojem je učestvovalo 684 učenika/ca sedmog i osmog razreda osnovnih škola sa teritorije Novog Sada uključujući i prigradska mesta. ciljevi istraživanja su bili: utvrđivanje stepena informisanosti učenika o problemu trgovine ljudima i ispitativanje izloženost učenika potencijalno opasnim situacijama. Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu je podržala ovaj projekat.