Udruženje «Kocka» je je autonomna, nestranačka, nevladina, neprofitna organizacija građanki i građana Republike Srbije, zasnovana na vrednostima liberalnog, demokratskog društva i ideologije ljudskih prava. Kocka je osnovana u maju 2007. godine na inicijativu aktivista i aktivistkinja u Novom Sadu s ciljem zalaganja za stabilno društvo u kome se poštuju ljudska prava i u kome imamo jednake mogućnosti za obrazovanje i pristup informacijama, a zasnovano na solidarnosti, miru i prihvatanju različitosti.

Ciljevi Udruženja “Kocka” su: unapređenje uslova na tržištu rada, promocija (samo)zapošljavanje jačanje socijalnih kompetencija za razvoj karjere, borba protiv trgovine ljudima kao kriminalne delatnosti, promocija i unapređenje ljudskih prava, borba protiv svih oblika diskriminacije i unapređenje životne sredi.

Postizanje ciljeva Organizacije realizuje se kroz neformalnu edukaciju, izdavaštvo, promociju, organizovanje javnih manifestacija, istraživački rad i organizovanje diskusija.

Članovi i članice organizacije Kocka su ekonomisti/ ekonomistkinje, psiholozi/ psihološkinje, pravnici/ pravnice i HR profesionalci; koji imaju višegodišnje iskustvo na poljima koja su zadata kao ciljevi Organizacije kroz rad u nevladinim organizacijama, kompanijama i državnim institucijama u zemlji koje se bave istom tematikom.